Asbestikartoitus

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Rakennuttajan ja päätoteuttajan tulee osana rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen tarkoittamaa turvallisuussuunnittelua ottaa eri rakennusvaiheissa huomioon muun ohessa pölyn torjunta, pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen, työhygieenisten mittausten menettelyt, purkutyöt ja eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen.

Korjaushankkeessa tulee selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Selvityksen tulisi olla niin järjestelmällistä ja luotettavaa, että sen perusteella voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätökset työn luonteesta.

Selvityksen lähtökohtana on yleensä tieto asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä rakentamisessa. Ellei tuotteen asbestipitoisuudesta voida muulla tavoin varmistua, tehdään asbestipitoisuuden arviointi laboratorioanalyysin perusteella. Jos selvityksen perusteella ei voida olla täysin varmoja siitä, onko purettavissa, työstettävissä tai poistettavissa rakenteissa asbestia, on työ tehtävä asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää.

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti ja selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti esimerkiksi sanallisesti ja valokuvin.

Asbestilaadun määrittelyssä on krokidoliitti erotettava muusta asbestista. Lisäksi asbestikartoituksessa on selvitettävä asbestia sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksesta on käytävä ilmi millä tavoin materiaalin asbestipitoisuus on todettu.

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen. Kartoittajan pätevyys voidaan osoittaa esim. rakennusterveysasiantuntijan, AHA-asiantuntijan koulutuksella tai muulla tavoin. Eurofins Expert Services ylläpitää sertifikaattilistoja edellä olevista asiantuntijoista verkkopalvelussa Sertifikaattihaku.fi.

Meillä AHA-asiantuntija on suorittanut asbestikartoitukseen täyden koulutuksen, sertifikaatin hakuprosessi on käynnissä. 

Asbestikartoitus dokumentoidaan. Asbestikartoitus tulee luovuttaa päätoteuttajalle, asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta tämä voi suunnitella ja toteuttaa työn turvallisesti. Käytännössä tämä pääsääntöisesti tapahtuu rakennustyössä siten, että rakennuttaja sisällyttää asbestikartoituksen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laadittavaan turvallisuusasiakirjaan, josta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).

Velvoite koskee myös työturvallisuuslain 49 §:ssä tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävään työnantajaan. Tällä varmistetaan, että asbestikartoitus tehdään myös sellaisissa asbestipurkutöissä esimerkiksi koneen purkutyöt, kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotyöt, jotka eivät ole varsinaista rakentamista.

Asbestipurkutyöt »

Yhteistyökumppanimme on Labroc Oy

Asbestinäytteet toimitamme yhteistyökumppanimme Labrocin toimipisteeelle Tampereelle. Olemme käyttäneet Labrocin laboratoriopalveluitaan jo vuosia korkean laadun ja tulosten toimitusvarmuuden sekä nopeuden ansiosta.

Labroc Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 sekä kalibrointilaboratorio K064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratorion akkreditoidut pätevyysalueet löytyvät osoitteesta www.finas.fi.

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314 sekä kalibrointilaboratorio K064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025

Eri puolella Suomea sijaitsevat Labrocin näytepostilaatikot ovat veloitukseton toimitustapa asbestinäytteille (ilma, materiaali, pyyhintä) sekä haitta-ainenäytteille (materiaali).

Näytepostilaatikko Jämsä
Kilpakorventie 2, 42100 Jämsä

Laatikko sijaitsee Jokilaakson Jelpin konttorin ulkoseinässä. Tyhjennysaika arkisin klo 19. Lähetä tekstiviesti numeroon 050 902 3769 muodossa:
Jämsä paketti

Näytepostilaatikko Jämsä